Fundacja powstała pod wpływem grupy MISZ-MASZ, którą założył Marek Zasiadły. Wspólne spotkania dzieci, ich rodziców, opiekunów oraz przyjaciół wypełnione są kulturą i sportem. Poprzez nasze działania integrujemy i uczymy tolerancji zarówno innych jak i samych siebie … pomagamy przez pomaganie…

Cele działalności Fundacji Misz Masz:

 1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
 2. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.
 3. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.
 4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 5. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
 6. Działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.
 7. Działania na rzecz kobiet i mężczyzn samotnie wychowujących dzieci.
 8. Działania na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych.
 9. Działania na rzecz osób dorosłych chorych i niepełnosprawnych.
 10. Działania na rzecz innych osób, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.
 11. Pomoc osobom z zaburzeniami rozwoju.
 12. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ich rozwoju.
 13. Organizowanie pomocy medycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej oraz finansowej i rzeczowej dla osób z zaburzeniami rozwoju oraz z zaburzeniami psychicznymi.
 14. Pomoc zintegrowanym grupom w zakresie działań sportowych, kulturalnych, charytatywnych. 
 15. Pomoc w tworzeniu grup i środowisk integracyjnych.
 16. Podejmowanie wszelkich działań w zakresie ochrony zwierząt, w szczególności w zakresie dotyczącym psów bezdomnych, porzuconych lub niewłaściwie traktowanych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli.
 2. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
 3. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
 4. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 5. Organizowanie, finansowanie lub dofinansowywanie specjalistycznych zabiegów medycznych koniecznych dla ratowania życia lub zdrowia.
 6. Finansowanie lub dofinansowywanie zakupu sprzętu medycznego koniecznego dla ratowania życia lub zdrowia.
 7. Finansowanie lub dofinansowywanie osobom z zaburzeniami rozwoju, w szczególności dla dzieci cierpiących na autyzm oraz ADHD: terapii psychologiczno-pedagogicznych i innych, lekarstw, suplementów, wizyt lekarskich, diety zdrowotnej, zabiegów rehabilitacyjnych, diagnostyki laboratoryjnej, pomocy dydaktycznych i rehabilitacyjnych, dojazdów na rehabilitacje, dojazdów do lekarzy, kosztów nauki.
 8. Finansowanie lub dofinansowywanie pomocy psychologicznej dla najbliższych członków rodzin osób z zaburzeniami rozwoju.
 9. Finansowanie lub dofinansowywanie pobytu na turnusach i obozach rehabilitacyjnych oraz edukacyjnych dla osób z zaburzeniami rozwoju i ich opiekunów.
 10. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej oraz innych obiektów służących poprawie zdrowia.
 11. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe badań naukowych dotyczących zdrowia.
 12. Działalność informacyjną i naukową.
 13. Współpracę z ośrodkami kulturalnymi, wychowawczymi i społecznymi.
 14. Finansowanie stypendiów i kosztów nauki dla osób zajmujących się leczeniem, terapią oraz rehabilitacją osób z zaburzeniami rozwoju w Polsce i zagranicą.
 15. Działania związane z promocją zdrowia i wiedzy medycznej.
 16. Organizowanie loterii i aukcji na rzecz osób z zaburzeniami rozwoju.
 17. Udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami Fundacji.
 18. Współpracę z instytucjami publicznymi pozarządowymi oraz firmami i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, a także osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji w Polsce i zagranicą.
 19. Popularyzację osiągnięć i dokonań osób niepełnosprawnych w dziedzinie nauki, sztuki oraz sportu w formie organizowania lub dofinansowywania organizacji wystaw artystycznych oraz różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym.
 20. Upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności oraz wiedzy o spowodowanych zmianami cywilizacyjnymi lub społecznymi zaburzeniach.
 21. Popularyzację osiągnięć Polski oraz innych Państw zaawansowanych w rozwiązywanie problemów związanych z zaburzeniami rozwoju w formie dofinansowywania lub finansowania akcji informacyjnych, odczytów i kolportaż broszur zajmujących się tą tematyką.
 22. Finansowanie nagród i stypendiów dla osób chorych, szczególnie uzdolnionych.
 23. Organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów.
 24. Sponsorowanie programów promujących cele Fundacji w środkach masowego przekazu.
 25. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów oraz kursów zgodnych z celami fundacji.
 26. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.

Statut Fundacji Misz Masz